Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen 'Obchodní podmínky') webové stránky vybaveni-salonu.cz, která je provozována Magdalenou Svobodovou, se sídlem Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika (dále jen 'provozovatel'), upravují v souladu s platnou legislativou České republiky vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s nebo na základě kupní smlouvy (dále jen 'Kupní smlouva') uzavírané mezi prodejcem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen 'kupující') prostřednictvím internetového obchodu provozovatele. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti uživatelů při užívání webové stránky provozovatele (dále jen 'uživatel'). Všechny smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Kupující souhlasem s těmito Obchodními podmínkami potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem a že je bezvýhradně akceptuje.

Součásti obchodního předmětu

Tento dokument popisuje a specifikuje podmínky a způsob prodeje produktů a služeb nabízených na vybaveni-salonu.cz, způsoby doručení zboží, způsoby platby a postupy při reklamaci zboží. Je závazným dokumentem pro obě smluvní strany a v případě uzavření Kupní smlouvy se stává její nedílnou součástí. V případě, že má kupující jakékoli dotazy nebo požadavky, je vždy možné se obrátit na provozovatele na adrese Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika, nebo prostřednictvím emailu [email protected].

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávka je realizována vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce provozovatele. Kupující je povinen uvést všechny údaje formuláře pravdivě a bezchybně. Informace uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři jsou považovány za správné. Po dokončení objednávky obdrží kupující od provozovatele potvrzení o přijetí objednávky na uvedený e-mail. Kupní smlouva mezi provozovatelem a kupujícím je uzavřena doručením tohoto potvrzení kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, nepočítáme-li námitky kupujícího ihned po obdržení potvrzení. Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží uvedené v potvrzení objednávky – provozovatel je povinen dodat zboží v souladu s potvrzením a kupující je povinen zboží přijmout a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

Ceny a platby

Ceny veškerého zboží a služeb uvedené na stránkách provozovatele jsou prezentovány včetně všech daňových a jiných poplatků vyjma nákladů na dopravu, pokud není výslovně uvedeno jinak. Kupující může za objednané zboží zaplatit jakýmkoli způsobem uvedeným na stránkách provozovatele v sekci platebních metod. Provozovatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu ceny, a to až do okamžiku uzavření Kupní smlouvy s kupujícím. Po uzavření Kupní smlouvy již cena nelze měnit bez souhlasu obou smluvních stran.